ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.Η θητεία της Επιτροπής είναι 4ετής.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια καθώς και η εναρμόνιση με τις επιθυμίες της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της ανανεώνονται κατά το ήμισυ (2) κάθε διετία.

Στόχος της είναι ο χειρισμός όλων των ζητημάτων που άπτονται του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας σε συνεργασία πάντα με την αντίστοιχη επιτροπή της EABP και βάσει της εκάστοτε Συμφωνίας των Εθνικών Συλλόγων με την EABP.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Ιωάννης Κορκοτσέλος
Πρόεδρος
Πέπη Μαζαράκη
Μέλος
Ελένη Ασημομύτη
Μέλος
Σοφία Πετρίδου
Αναπληρωματικό μέλος