ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά την εκλογή του ΔΣ εκλέγεται από τη ΓΣ και 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή η οποία έχει διετή (2 έτη) θητεία. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ πριν τη λήξη της θητείας του και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο από τα μέλη της. Στην Ελεγκτική Επιτροπή δε δύνανται να εκλέγονται μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του παρόντος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Ρουσογιαννάκη Μελπωμένη
Μέλος
Σταυρουλάκη Ελένη
Μέλος
Sandra Francia
Μέλος