ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται στην Αθήνα σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 1995 ΣΩΜΑΤΕΙΟ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΣΩΨ» στο εξής αποκαλούμενη «Ένωση», που μεταφράζεται στην Αγγλική γλώσσα «GREEK ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY» με διακριτικό τίτλο «PESOPS» κι έχει έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, γραφεία δε στον τόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΚΟΠΟΙ

2.1 Σκοποί της Ένωσης είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της Σωματικής Ψυχοθεραπείας η οποία αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της Υγείας του Κοινωνικού Συνόλου εν γένει. Η Ένωση υποστηρίζει και προωθεί τα συμφέροντα των διπλωματούχων επαγγελματιών της Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Είναι ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας – EUROPEAN ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY (EABP) η οποία έχει τα κεντρικά της γραφεία στην Ελβετία. Ως εκπρόσωπός της προωθεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Εναρμονίζεται με τα κριτήρια της, συλλέγει τις συνδρομές για λογαριασμό της και συμπεριφέρεται σύμφωνα με την εκάστοτε Συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΑΒΡ και των Εθνικών Συλλόγων.
2.2 Τα μέσα και οι δραστηριότητες για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών περιλαμβάνουν :
● Υποστήριξη προσώπων και ιδρυμάτων που ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας του Κοινωνικού Συνόλου η οποία πραγματώνεται σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
● Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών, επιστημονικών εργασιών και εντύπων, που αφορούν την επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.
● Οργάνωση δημοσίων συζητήσεων, διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ερευνών, ημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την προώθηση της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και την ανταλλαγή επιστημονικών θεωριών και εμπειριών.
● Καθορισμό και διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης στην Ένωσή μας, τα οποία εναρμονίζονται με τα κριτήρια ένταξης των Μελών της ΕΑΒΡ.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΕΛΗ

3.1 Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη διακρίνονται βάσει της εκάστοτε Συμφωνίας με την ΕΑΒΡ σε:
1) Τακτικά (Full members)
2) Φορείς (Organisational members)
3) Δόκιμα (Candidate members)
4) Εκπαιδευόμενοι (Student members)
5) Φίλοι (Associate members)
6) Επίτιμα (Honorary members)
3.2 Ως Τακτικά Μέλη εγγράφονται κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους στο ΔΣ οι Σωματικοί Ψυχοθεραπευτές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης της ΕΑΒΡ. Τα Τακτικά Μέλη πρέπει να εξασκούν τη Σωματική Ψυχοθεραπεία βασιζόμενοι σε ένα αναγνωρισμένο και ποιοτικό υπόβαθρο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους υφιστάμενους κανόνες εκπαίδευσης και άσκησης του επαγγέλματος. Μετέχουν στις ΓΣ και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα Όργανα της ΠΕΣΩΨ και της ΕΑΒΡ και τα ονόματά τους δημοσιεύονται στο Μητρώο Μελών αυτών. Δύνανται να μετέχουν σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της EABP και της ΠΕΣΩΨ. Υποχρεούνται, δε, στην τήρηση του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας και στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

3.3 ΩςΦορείς Μέλη εγγράφονται κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους στο ΔΣ ιδιωτικοί φορείς ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται στο πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας (εκπαιδευτικά κέντρα, επαγγελματικοί σύλλογοι, κλπ), οι οποίοι αποδέχονται και συμφωνούν με τους Στόχους και Σκοπούς της ΕΑΒΡ. Ένα (1) τουλάχιστον άτομο του Φορέα Μέλους πρέπει να είναι Τακτικό Μέλος ως ιδιώτης της ΠΕΣΩΨ για να μπορεί να τον εκπροσωπεί στις ΓΣ και να ψηφίζει, ενώ άλλα τρία (3) άτομα του Φορέα Μέλους μπορούν να παρίστανται στις ΓΣ χωρίς να είναι Τακτικά Μέλη. Τα στοιχεία των Φορέων Μελών δημοσιεύονται στο Μητρώο Μελών της ΕΑΒΡ και της ΠΕΣΩΨ. Οι Φορείς Μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

3.4 Ως Δόκιμα Μέλη εγγράφονται κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους στο ΔΣ τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία αλλά δεν πληρούν ακόμα όλα τα κριτήρια ένταξης της ΕΑΒΡ για να εγγραφούν ως Τακτικά Μέλη. Πρέπει να εξασκούν τη Σωματική Ψυχοθεραπεία βασιζόμενοι σε ένα αναγνωρισμένο και ποιοτικό υπόβαθρο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους υφιστάμενους κανόνες εκπαίδευσης και άσκησης του επαγγέλματος. Η διάρκεια παραμονής ενός Μέλους ως Δόκιμο είναι τρία (3) έτη. Τα Δόκιμα Μέλη παρίστανται στις ΓΣ της ΠΕΣΩΨ και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα Όργανα της Ένωσης. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ΓΣ της ΕΑΒΡ στις οποίες μπορούν να παρίστανται μόνο ως παρατηρητές. Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές. Τα ονόματά τους δημοσιεύονται στο Μητρώο Μελών της ΕΑΒΡ και της ΠΕΣΩΨ. Υποχρεούνται, δε, στην τήρηση του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας και στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

3.5 Ως Εκπαιδευόμενοι Μέλη εγγράφονται κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους στο ΔΣ όλοι οι εκπαιδευόμενοι των αναγνωρισμένων από το FORUM της ΕΑΒΡ εκπαιδευτικών κέντρων καθώς και οι φοιτητές των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοινωνικών Λειτουργών έως και 28 ετών. Η ιδιότητα του Εκπαιδευόμενου Μέλους δύναται να διαρκέσει έως και πέντε (5) έτη. Οι Εκπαιδευόμενοι παρίστανται στις ΓΣ αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας. Τα ονόματά τους δε δημοσιεύονται στο Μητρώο Μελών της ΕΑΒΡ και της ΠΕΣΩΨ. Υποχρεούνται, δε, στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

3.6 Ως Φίλοι Μέλη εγγράφονται κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους στο ΔΣ φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Οι Φίλοι δύνανται να παρίστανται στις ΓΣ αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και τα ονόματά τους δε δημοσιεύονται στο Μητρώο Μελών της EABP και της ΠΕΣΩΨ. Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας και κατά περίπτωση σε Επιτροπές της ΠΕΣΩΨ. Υποχρεούνται δε στην καταβολή οικονομικής συνδρομής σε ετήσια βάση, ως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3.7 Επίτιμα Μέλη της Ένωσης γίνονται αυτά που προσφέρουν ή έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση, έπειτα από απόφαση της ΓΣ. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα Όργανα της Ένωσης και απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

3.8 Στο υποψήφιο μέλος δίνεται αντίγραφο του παρόντος Καταστατικού, το Καταστατικό και οι αρχές της ΕΑΒΡ καθώς και ο Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας. Κατά την εγγραφή τους τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη υπογράφουν στην αίτησή τους την αποδοχή όλων των παραπάνω ως βασική προϋπόθεση ένταξής τους στην ΕΑΒΡ και την ΠΕΣΩΨ για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους (Τακτικού ή Δόκιμου). Επιπλέον, τα Τακτικά Μέλη υπογράφουν κατά την αίτησή τους τη δέσμευσή τους για διά βίου μετεκπαίδευση και εποπτεία προκειμένου να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την επαγγελματική τους ικανότητα και επάρκεια.

3.9 Σε περίπτωση απόρριψής του ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Διεθνή Επιτροπή Μελών της ΕΑΒΡ. Αυτή δύναται να συστήσει αποδοχή του μέλους προς το ΔΣ της ΠΕΣΩΨ, το οποίο πρέπει μετά να φέρει το θέμα στην αμέσως επόμενη ΓΣ.

3.10 Η ιδιότητα του Μέλους δεν είναι μεταβιβάσιμη. Τελειώνει με τον θάνατο, την αποχώρηση ή τη διαγραφή του Μέλους. Η αποχώρηση ενός Μέλους από την Ένωση γίνεται στο τέλος του χρόνου με γραπτή δήλωσή του προς το ΔΣ. Το ΔΣ στη διάρκεια των εργασιών του και προασπιζόμενο την ισονομία των Μελών και τα συμφέροντα της Ένωσης δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Μέλους λόγω μη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής για μια περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών και μετά από τις κατάλληλες υπενθυμίσεις. Την απόφαση της διαγραφής οφείλει να γνωστοποιήσει στην αμέσως επόμενη ΓΣ (Τακτική ή Έκτακτη). Η αποχώρηση ή η διαγραφή δεν απαλλάσσει το Μέλος από οποιαδήποτε υποχρέωση ή και ευθύνη προς την Ένωση η οποία υφίσταται πριν την επίσημη ημερομηνία τους. Εκκρεμούσα υπόθεση δεοντολογίας καθιστά αδύνατη την αποχώρηση ή τη διαγραφή. Για κάθε περίπτωση διαγραφής Μέλους τον τελικό λόγο έχει η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας της ΕΑΒΡ.

3.11 Διαγραφή από την ΕΑΒΡ, για παραβίαση των άρθρων του Καταστατικού της ή ως αποτέλεσμα ενός θέματος δεοντολογίας, σημαίνει αυτόματη διαγραφή από την ΠΕΣΩΨ χωρίς δικαίωμα προσφυγής στη ΓΣ της. Διαγραφή από την ΠΕΣΩΨ για κάθε άλλο λόγο, όπως π.χ. δυσφήμιση της ΠΕΣΩΨ, πρέπει να ψηφιστεί με μυστική ψηφοφορία από τη ΓΣ με πλειοψηφία των 2/3. Αυτό συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην υποψηφιότητα του μέλους αυτού σε μια επόμενη αίτησή του επανεγγραφής στην ΕΑΒΡ.

3.12 Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για κάθε κατηγορία Μέλους αποφασίζεται από την ΕΑΒΡ και εισπράττεται από τον Ταμία της Ένωσης. Ένα ποσοστό αυτής δίδεται στην ΕΑΒΡ κατά την εκάστοτε Συμφωνία. Το ΔΣ της ΠΕΣΩΨ δύναται να προτείνει μια επιπρόσθετη συνδρομή στη ΓΣ με μόνο σκοπό την υποστήριξη των σκοπών της Ένωσης στην Ελλάδα.

3.13 Τα Μέλη της Ένωσης που δεν είναι ταμειακά ενήμερα στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ΓΣ. Η ταμειακή τακτοποίηση των Μελών μπορεί να γίνεται και την ημέρα της ΓΣ (Τακτικής ή Έκτακτης) και πριν την έναρξή της.

3.14 Τα Μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους προς το ΔΣ να λαμβάνουν γνώση για το περιεχόμενο των αρχείων της Ένωσης, των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, της ΓΣ, κλπ και να παίρνουν αντίγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα Όργανα της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

5.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα Μέλη, συμμετέχουν δε στις εργασίες και τα υπόλοιπα μέλη μόνο ως παρατηρητές. Στην περίπτωση που ένα Τακτικό Μέλος εκπροσωπεί κι ένα Φορέα Μέλος έχει δικαίωμα διπλής ψήφου, ήτοι: μία (1) ψήφο ατομικά και μία (1) ψήφο επ’ ονόματι του Φορέα Μέλους. Κάθε Φορέας Μέλος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) ψήφου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να είναι: 1) Τακτική και 2) Έκτακτη

 

5.2 Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αναβληθεί η ΓΣ για σοβαρό λόγο αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του ΔΣ αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός. Το ΔΣ συγκαλεί τη ΓΣ και γνωστοποιεί την Ημερήσια Διάταξη ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στα Μέλη της Ένωσης. Η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί σε κάθε Μέλος στη διεύθυνσή του ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τέσσερις (4) εβδομάδες (28 ημέρες) πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης.

5.3 Έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί όταν το ΔΣ κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος της Ένωσης ή όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των Τακτικών, Δόκιμων και Επίτιμων Μελών με γραπτή αίτησή τους, η οποία πρέπει να αιτιολογεί τον σκοπό σύγκλισής της. Η πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη για την Έκτακτη ΓΣ πρέπει, επίσης, να γνωστοποιηθεί τέσσερις (4) εβδομάδες (28 ημέρες) νωρίτερα και να αποσταλεί στα Μέλη της Ένωσης στη διεύθυνσή τους ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Ημερήσια Διάταξη, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται αποκλειστικά από τον λόγο που αναφέρεται στη ως άνω αίτηση. Η ημερομηνία της Έκτακτης ΓΣ ορίζεται από το ΔΣ.

5.4 Η ΓΣ (Τακτική ή Έκτακτη) έχει απαρτία εάν παρευρίσκεται το 50% +1 (απόλυτη πλειοψηφία) των Τακτικών, Δόκιμων και Επίτιμων Μελών της Ένωσης. Εάν δεν παρευρίσκονται τόσα από τα Μέλη αυτά, εντός εικοσιτετραώρου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο συγκαλείται νέα ΓΣ στην οποία για την επίτευξη απαρτίας αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε Μελών, αρκεί να είναι πάνω από πέντε (5). Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη, τα οποία μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν την έναρξη της εκάστοτε Συνέλευσης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η ΓΣ εκλέγει Πρόεδρο ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις -εκτός εάν η ΓΣ αποφασίσει να προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ- και Γραμματέα ο οποίος κρατά τα πρακτικά τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων Μελών εκτός των περιπτώσεων που το καταστατικό και ο νόμος προβλέπουν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία.

5.5 Οι αρμοδιότητες της ΓΣ είναι :
1) Εκλογή ΔΣ
2) Εκλογή Επίτιμων Μελών
3) Σύσταση και Κατάργηση Επιτροπών και εκλογή των μελών τους
4) Έγκριση εισηγήσεων του ΔΣ περί διεξαγωγής Ημερίδων και Συνεδρίων
5) Διαγραφή Μελών από την Ένωση λόγω δυσφήμισης της Ένωσης
6) Τροποποίηση του Καταστατικού
7) Έγκριση ή μη του οικονομικού απολογισμού και της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ
8) Διάλυση της Ένωσης

5.6 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Επιτρέπεται παράσταση των Μελών διά πληρεξουσίου το οποίο θα έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Τα 2/3 της πλειοψηφίας απαιτούνται για τα ακόλουθα:
1) Τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Ένωσης
2) Διαγραφή μελών από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 5.5
3) Διαγραφή Επίτιμων Μελών
4) Διάλυση της Ένωσης
Αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη ΓΣ τηρούνται σε επίσημο βιβλίο πρακτικών των ΓΣ, επίσημα αντίγραφα εκ των οποίων εξάγονται από αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 6ο– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6.1 Το ΔΣ της Ένωσης απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Τα τακτικά μέλη είναι: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τρία (3) απλά μέλη.
Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία δύο (2) ετών και εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους τιμητικά και άμισθα.
Τα μέλη του ΔΣ δε δύνανται να συμμετέχουν στην Ελεγκτική Επιτροπή. Έχουν υποχρέωση και δικαίωμα να διεκπεραιώνουν υποθέσεις στο όνομα της Ένωσης.
Αν ένα μέλος ή μέλη του ΔΣ αποχωρήσουν πρόωρα, η χηρεύουσα θέση αναπληρώνεται από το πρώτο σε αριθμό ψήφων αναπληρωματικό μέλος. Αν οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες των δύο (2) μελών τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι Τακτικά και Επίτιμα Μέλη της Ένωσης μπορούν να εκλεγούν στο ΔΣ.

 

6.2 Το ΔΣ διεκπεραιώνει υποθέσεις στο όνομα της Ένωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ. Συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τεσσάρων (4) μελών του (50%+1). Η Ημερήσια Διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο και ανακοινώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στα μέλη του ΔΣ επτά (7) ημέρες πριν τη συνεδρίασή του.
Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι :
1) Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης)
2) Σύνταξη προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
3) Απολογισμός των δραστηριοτήτων της Ένωσης και σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού
4) Σύσταση και Κατάργηση Ομάδων Εργασίας και ορισμός των μελών τους
5) Ενημέρωση και συνεργασία με τις Επιτροπές για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης
6) Διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων, διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, ερευνών και έκδοση εντύπων
7) Παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών και επιβολή των ανάλογων κυρώσεων
8) Εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων
9) Διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης
Μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ΔΣ και να λαμβάνουν τον λόγο, εκτός αν κατ’ εξαίρεση το ΔΣ αποφασίσει το αντίθετο.

6.3 Ψηφίσματα – αποφάσεις που λαμβάνονται από το ΔΣ τηρούνται σε επίσημο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ, επίσημα αντίγραφα εκ των οποίων εξάγονται από αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

6.4 Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ορίζονται με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των ψήφων τους κατά την εκλογή τους από τη ΓΣ. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος από τους προαναφερθέντες παραιτηθεί του δικαιώματός του, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κάποιων μελών λαμβάνει χώρα μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη σύγκλιση του ΔΣ. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ καθήκοντα διοίκησης της Ένωσης ασκεί το προηγούμενο ΔΣ. Στην πρώτη συνεδρίασή του καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή του απερχόμενου ΔΣ η οποία παραδίδει την Ένωση στο νέο ΔΣ και συντάσσεται πρακτικό, αντίγραφο του οποίου δικαιούνται να πάρουν και τα μέλη της απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.5 Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του ΔΣ. Έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Ένωσης. Ενημερώνει τα άλλα μέλη του ΔΣ στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας ή ο Πρόεδρος πρέπει να υπογράφουν κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου και της διαχείρισης εσόδων – εξόδων.
Για την ανάληψη ποσών από την Τράπεζα απαιτείται η υπογραφή δύο (2) εκ των τριών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

6.6 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο αναπληρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά την εκλογή του ΔΣ εκλέγεται από τη ΓΣ και 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή η οποία έχει διετή (2 έτη) θητεία. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ πριν τη λήξη της θητείας του και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο από τα μέλη της. Στην Ελεγκτική Επιτροπή δε δύνανται να εκλέγονται μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Επιτροπές εκλέγονται από τη ΓΣ (Τακτική ή Έκτακτη) με σκοπό την ανάληψη ειδικών καθηκόντων, συνεργάζονται με το ΔΣ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.2 και τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεών τους τα οποία είναι στη διάθεση του ΔΣ και των Μελών της Ένωσης εκτός αν διατάξεις νόμου απαγορεύουν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Σε εκάστη των Επιτροπών συμμετέχει τακτικό μέλος του ΔΣ ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο οργάνων, το οποίο θα παρέχει όλη την ενημέρωση και πληροφόρηση από και προς το ΔΣ με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου εκάστης Επιτροπής.
Η συμμετοχή αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο, και σε καμία περίπτωση το μέλος αυτό δε θα συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη καθηκόντων. Στην περίπτωση που μέλος μίας Επιτροπής είναι και τακτικό μέλος του ΔΣ, τότε αυτό το μέλος αναλαμβάνει το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ των δύο οργάνων.

Αν ένα Τακτικό Μέλος της ΠΕΣΩΨ μετέχει σε επιτροπή της EABP τότε γίνεται αυτόματα τακτικό μέλος της αντίστοιχης επιτροπής της ΠΕΣΩΨ και ο σύνδεσμός της με εκείνη της EABP.

Οι Επιτροπές που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και ο αριθμός των οποίων δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του παρόντος είναι:

Η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας (ΕΗΔ) απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και έχει τετραετή (4 έτη) θητεία. Για να εξασφαλιστεί η συνέχειά της τα μέλη της ανανεώνονται κατά το ήμισυ (2) κάθε διετία (2 έτη). Στόχος της είναι ο χειρισμός όλων των ζητημάτων που άπτονται του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας σε συνεργασία πάντα με την αντίστοιχη επιτροπή της ΕΑΒΡ και βάσει της εκάστοτε Συμφωνίας των Εθνικών Συλλόγων με την ΕΑΒΡ.

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και έχει τετραετή (4 έτη) θητεία. Στόχος της είναι η προβολή και προώθηση του επιστημονικού πεδίου της Σωματικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με την αντίστοιχη της ΕΑΒΡ και τη Συντακτική Επιτροπή της Ένωσης.

Η Συντακτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και έχει τετραετή (4 έτη) θητεία. Συνεργάζεται άμεσα με την Επιστημονική Επιτροπή και στόχος της είναι η οργάνωση και η συντακτική επιμέλεια των ηλεκτρονικών ή έντυπων εκδόσεων της ΠΕΣΩΨ που προβάλλουν το Επιστημονικό υλικό της Σωματικής Ψυχοθεραπείας καθώς και τις δραστηριότητες της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΔΣ δύναται να συστήσει Ομάδες Εργασίας οι οποίες έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων καθηκόντων για ορισμένο χρονικό διάστημα όπως η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα Όργανα της Ένωσης καταγράφονται στα αντίστοιχα βιβλία πρακτικών και υπογράφονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικώς για τα πρακτικά της ΓΣ (Τακτικής ή Έκτακτης) αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την εκλογή του ΔΣ διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία προεκλέγεται από τη ΓΣ ψηφολεκτικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Μετά τη διάλυση της Ένωσης τηρείται η διαδικασία εκκαθάρισης όπως αυτή προβλέπεται από την εκάστοτε Συμφωνία των Εθνικών Συλλόγων με την ΕΑΒΡ.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία και στο κέντρο το έτος ίδρυσης. Έχει δε ως σήμα το διεθνές σήμα του ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το παρόν καταστατικό που έχει 13 άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα, στις 5 Οκτωβρίου 2013 και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέχρι τότε ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου καταστατικού.

Αθήνα, 05-10-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Θεραπεία Μαζαράκη-Στάμου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Ιωάννα Χαραλάμπους

Το παρόν τέθηκε σε ισχύ στις 22-10-2014 με την 487 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.