ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εγγραφείτε στην ΠΕΣΩΨ – EABP τώρα!!!

   Συνεργαστείτε σε έρευνα και εκπαίδευση με άλλους συναδέλφους!

➲   «Συνδεθείτε» με πάνω από 750 Σωματικούς Ψυχοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο!

➲   Ανταλλάξετε απόψεις, διερευνήσετε τεχνικές και συμμετέχετε στην ανάπτυξη της θεωρίας μας!

Η Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΣΩΨ) εκπροσωπεί στην Ελλάδα την European Association for Body Psychotherapy (ΕΑΒΡ) η οποία είναι ένας Πανευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης με πολύ καλά θεσπισμένα κριτήρια ένταξης μελών, εκπαιδευτικά πρότυπα και Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, στην τήρηση του οποίου υποχρεούνται όλα τα Μέλη της Ένωσης.

Τα μέλη μας εργάζονται σε δημόσια ιδρύματα, στον ιδιωτικό τομέα, στην εκπαίδευση και την εποπτεία των ψυχοθεραπευτών, στην έρευνα και στους τομείς του τραύματος και της κρίσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Τακτικά
Β. Φορείς
Γ. Δόκιμα
Δ. Εκπαιδευόμενοι
Ε. Φίλοι
Ζ. Επίτιμα

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία και εργάζονται ως Σωματικοί Ψυχοθεραπευτές.

Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους της ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ δηλώνει την Πιστοποίησή του ως Σωματικού Ψυχοθεραπευτή.

ΟΡΟΙ

Πρέπει να πληρούν όλα τα Κριτήρια που απαιτούνται για την ένταξή τους ως Τακτικά Μέλη.

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν την πρότερη εκπαίδευση, ποιοτική και ποσοτική εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία, προσωπική ψυχοθεραπεία, εποπτεία και επαγγελματική άσκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποιημένο από το Forum των Οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Εκπαίδευση σε άλλα Εκπαιδευτικά Κέντρα Σωματικής Ψυχοθεραπείας επίσης θα αναγνωρίζεται, αρκεί αυτά να είναι γνωστά στην ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ ή ο υποψήφιος να δύναται να παρέχει πειστική περιγραφή, πιστοποιητικά και συστάσεις σχετικά με αυτά.

Οι απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον 600 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ψυχοθεραπευτή για μία περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, από τις οποίες οι 400 τουλάχιστον πρέπει να αφορούν εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, άλλες μορφές εκπαίδευσης, που να πιστοποιούνται γραπτά και να δείχνουν την προσπάθεια που καταβλήθηκε για επαγγελματική ανάπτυξη, δύνανται να αναγνωριστούν ως ισότιμες.

 Προσωπική Ψυχοθεραπεία

Απαιτούνται τουλάχιστον 250 ώρες συνεχιζόμενης ατομικής ή ομαδικής Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Οι 100 τουλάχιστον ώρες πρέπει να είναι ατομικές συνεδρίες• ιδανικά ο θεραπευτής δεν πρέπει να είναι και ο εκπαιδευτής. Τόσο η ομαδική συνεδρία, όσο και η ατομική συνεδρία, υπολογίζεται ως μια ώρα.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, πιστοποιημένη ψυχοθεραπεία σε άλλες μεθόδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη.

 Εποπτεία

Απαιτούνται τουλάχιστον 150 ώρες επαγγελματικής εποπτείας με Σωματικό Ψυχοθεραπευτή είτε σε ατομική είτε σε ομαδική συνεδρία. Τόσο η ομαδική συνεδρία, όσο και η ατομική συνεδρία, υπολογίζεται ως μια ώρα.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, πιστοποιημένη εποπτεία σε άλλες μεθόδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη.

 Επαγγελματική Άσκηση

Απαιτούνται τουλάχιστον 400 ώρες επαγγελματικής άσκησης ως Σωματικός Ψυχοθεραπευτής σε μία περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Αν αυτό το κριτήριο δεν πληρείται επαρκώς, άλλη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς κλάδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Οι απαιτούμενες ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας, εποπτείας και επαγγελματικής άσκησης μπορεί να είναι ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μπορεί να έχουν εκπληρωθεί ξεχωριστά, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συστατικές επιστολές από δύο μέλη της EABP.

Σημείωση: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Κέντρων μπορούν αυτόματα να γίνουν Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ- EABP, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία της ΠΕΣΩΨ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 Αντίγραφο Πτυχίου από Εκπαιδευτικό Κέντρο του FORUM και Επιστολή από το Εκπαιδευτικό Κέντρο η οποία να επιβεβαιώνει την επάρκεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την επαγγελματική άσκηση του αιτούντος

 Τεκμηρίωση της Επαγγελματικής Άσκησης μετά την εκπαίδευση: τουλάχιστον 400 ώρες εποπτευόμενης επαγγελματικής άσκησης ως Σωματικού Ψυχοθεραπευτή για μια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών

 Βιογραφικό σημείωμα

ΟΦΕΛΗ

 Παροχή Πιστοποιητικού Επάρκειας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία

 Δημοσίευση του ονόματος και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών των Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στον ιστότοπο της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Πρόσβαση στο δικό σας δημόσιο προφίλ στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ, όπου έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης και αλλαγής των προσωπικών σας δεδομένων, ανάρτησης φωτογραφία σας και βιογραφικού σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Παροχή μειωμένων τιμών για τα συνέδρια της EABP και της USABP

 Πρόσβαση στις πηγές της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου είτε διά πληρεξουσίου

 Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές

 Η εγγραφή σας στην ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ μπορεί να ζητηθεί ως προαπαιτούμενο για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European Certificate of Psychotherapy – ECP) εφόσον η ΠΕΣΩΨ είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας που εκπροσωπεί την ΕΑΡ (European Association for Psychotherapy) στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε ελέγξτε ότι πληρείτε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για τα Τακτικά Μέλη, συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής. Αφού καταβληθεί η συνδρομή σας, θα σας αποσταλεί το Πιστοποιητικό Επάρκειας Μέλους ισχύος δύο (2) ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη αίτηση.

Ετήσια Συνδρομή : 120 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019

Φορείς Μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνήθως Εκπαιδευτικά Κέντρα Σωματικής Ψυχοθεραπείας ή Επαγγελματικές Ενώσεις, που απασχολούνται στο πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

ΟΡΟΙ

Δύο τουλάχιστον μέλη του Φορέα πρέπει να είναι Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ.

ΟΦΕΛΗ

 Δημοσίευση της επωνυμίας και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στους ιστοτόπους της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Δυνατότητα αίτησης εγγραφής στο FORUM των Οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας της EABP

 Πρόσβαση στο δημόσιο προφίλ σας στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ όπου έχετε δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγές και διορθώσεις των στοιχείων σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις συζητήσεις ομάδων μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Ένα μέλος του Φορέα, το οποίο είναι Τακτικό Μέλος της ΠΕΣΩΨ, δύναται να τον εκπροσωπεί και να ψηφίζει αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξούσιου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Άλλα τρία μέλη του Φορέα δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις -με δικά τους έξοδα- ακόμα κι αν δεν είναι Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ – EABP

 Δυνατότητα διαφήμισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σωματικής Ψυχοθεραπείας στους ιστοτόπους της ΠΕΣΩΨ και της ΕΑΒΡ

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 210 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019

Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα 400 ώρες αμειβόμενης επαγγελματικής άσκησης, 250 ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας και 150 ώρες προσωπικής εποπτείας.

Οι εκπαιδευόμενοι των πιστοποιημένων από το FORUM της EABP Εκπαιδευτικών Κέντρων μπορούν να γίνουν Δόκιμα Μέλη από τον 3ο χρόνο της εκπαίδευσής τους, όταν δηλαδή αρχίζουν να δουλεύουν με πελάτες. Η απόφαση, σχετικά με το πότε αρχίζουν να δουλεύουν με πελάτες, ανήκει στα εκπαιδευτικά κέντρα.

ΟΡΟΙ

Η ιδιότητα των Δόκιμων Μελών μπορεί να διαρκέσει έως και τρία (3) χρόνια, οπότε ελπίζουμε ότι τα Δόκιμα Μέλη θα πληρούν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη

ΟΦΕΛΗ

 Δημοσίευση του ονόματος και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στον ιστότοπο της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Πρόσβαση στο δικό σας δημόσιο προφίλ στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ, όπου έχετε δυνατότητα ενημέρωσης και αλλαγής των προσωπικών σας δεδομένων, ανάρτησης φωτογραφίας σας και βιογραφικού σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Παροχή μειωμένων τιμών για τα συνέδρια της EABP και της USABP

 Δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ αλλά χωρίς δικαίωμα υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Δυνατότητα παρακολούθησης των Γενικών Συνελεύσεων της EABP -με δικά σας έξοδα- αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας

 Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδες Εργασίας και σε Επιτροπές της ΠΕΣΩΨ

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε ελέγξτε ότι πληρείτε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για τα Δόκιμα Μέλη, συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη αίτηση.

Ετήσια Συνδρομή : 95 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019

Εκπαιδευόμενοι μπορούν να γίνουν οι σπουδαστές των Κέντρων Εκπαίδευσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Η ιδιότητα του Εκπαιδευόμενου Μέλους δύναται να διαρκέσει έως και πέντε (5) έτη. Επίσης, την ιδιότητα αυτή μπορούν να αποκτήσουν και οι φοιτητές των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνικών Λειτουργών έως και 28 ετών.

ΟΦΕΛΗ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή φοιτητικών εκπτώσεων στα συνέδρια της ΕΑΒΡ

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Οι Εκπαιδευόμενοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Οι Εκπαιδευόμενοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι στις Γενικές Συνελεύσεις της EABP -με δικά τους έξοδα- αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας της ΠΕΣΩΨ

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε Εκπαιδευόμενο Μέλος, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά σας ως εκπαιδευόμενου στη Σωματική Ψυχοθεραπεία ή ως φοιτητή των σχολών που αναφέρονται παραπάνω.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 30 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019

Φίλοι Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για το πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

ΟΦΕΛΗ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News.

 Οι Φίλοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP -με δικά τους έξοδα- αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης.

 Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας και κατά περίπτωση σε Επιτροπές της ΠΕΣΩΨ.

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως Φίλος Μέλος, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή της και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 50 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019

Επίτιμα Μέλη είναι εκείνα που έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Σωματικής Ψυχοθεραπείας ή της ΠΕΣΩΨ.

Επιλέγονται κατόπιν συστάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα Όργανα της Ένωσης και απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

  • Clorinda Lubrano Kotulas

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019