ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 ΠΕΣΩΨ συλλέγει, τηρεί και  επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών της σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – εφεξής ΓΚΠΔ).

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται:

 

Δεδομένα Ταυτοποίησης :   Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, κατηγορία μέλους

Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας,  αλληλογραφίας,  αριθμοί τηλεφώνου, κλπ.

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης

Οικονομικά στοιχεία:  Τηρείται κατάλογος με τις καταθέσεις των ετήσιων συνδρομών του κάθε μέλους.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα οποιασδήποτε φύσης, των  οποίων ενδέχεται να λάβει γνώση η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας σε περίπτωση καταγγελίας κατά μέλους της.

 

Σκοποί της Συλλογής και Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η εκτέλεση λογιστικών πράξεων όπως η έκδοση αποδείξεων καταβολής των συνδρομών των μελών.

Η τήρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών εκ του νόμου  βιβλίων του Σωματείου (βιβλίο ταμείου, βιβλίο μελών, πρωτόκολλο εισερχομένης-εξερχομένης αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας του Σωματείου, βιβλίο συνδρομών, αρχείο αιτήσεων).

Η ενημέρωση των μελών για δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο και οι υπερκείμενες ενώσεις συλλογικής εκπροσώπησης στις οποίες ανήκει η ΠΕΣΩΨ.

 

Τόπος και τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται από το Σωματείο καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP), στην οποία γίνεστε μέλος με την εγγραφή σας στην ΠΕΣΩΨ και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στους νόμιμους εκπροσώπους της εντός Ευρώπης..

Οι κατάλογοι των μελών τηρούνται στην ΠΕΣΩΨ σε έντυπη μορφή και φυλάσσονται στα γραφεία του Σωματείου όπως και σε ηλεκτρονική μορφή την οποία διαχειρίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή του Σωματείου.

 

Περαιτέρω ενδέχεται η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας της ΠΕΣΩΨ να λαμβάνει καταγγελίες κατά μελών μας από πελάτες τους ή και άλλους συναδέλφους, μέλη μας ή μη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έγγραφο των καταγγελιών και τα πρακτικά των συσκέψεων της Επιτροπής που λαμβάνουν χώρα προς διερεύνηση του περιεχομένου των καταγγελιών, φυλάσσονται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Σωματείου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας, η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη να τα φυλάσσει και να τα διαχειρίζεται.

 

Διόρθωση, διαγραφή και περιορισμός Προσωπικών Δεδομένων

 

Το Σωματείο δεν μπορεί να διορθώσει, διαγράψει ή περιορίσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται παρά μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής του μέλους της.

 

Αποδέκτες Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων

Το Σωματείο ενημερώνει την  Ευρωπαϊκή ΄Ενωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP) για κάθε νέο μέλος του και διαβιβάζει σε αυτήν ονοματεπώνυμο του μέλους και κατηγορία αυτού (τακτικό, δόκιμο, φίλο, σπουδαστή, επίτιμο μέλος, μέλος – φορέας).

Το Σωματείο  δεν διαβιβάζει περαιτέρω προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος και ζητηθεί από οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

 

Χρόνος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα έχετε την ιδιότητα του μέλους του ΠΕΣΩΨ και τρία (3) χρόνια μετά τη διαγραφή σας.

 

Οι δεσμεύσεις μας

Για την διασφάλιση της ελαχιστοποίησης, της ακρίβειας και της πληρότητας των προσωπικών σας δεδομένων, η ΠΕΣΩΨ διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε δε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») ,
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. cd),
  • το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον -πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την ΠΕΣΩΨ και ενδέχεται να οδηγήσει στη διαγραφή σας από την ΠΕΣΩΨ αν με την ικανοποίηση αυτού, δεν είναι εφικτή πλέον η ταυτοποίησή σας αλλά και η πιστοποίηση των τυπικών προσόντων του σωματικού ψυχοθεραπευτή που απαιτούνται για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους μας ή σε κάθε περίπτωση δεν επιτελείται ο σκοπός για τον οποίο η ΠΕΣΩΨ  λαμβάνει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να απευθύνετε οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ΠΕΣΩΨ στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σωτήρη Χαραλάμπη 5, Νεάπολη, 11476

E-mail: pesops@yahoo.gr

Υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κορκοτσέλος και το μέλος μας Μαριέλλα Σακελλαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

 

Website: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr