Φορείς Μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνήθως Εκπαιδευτικά Κέντρα Σωματικής Ψυχοθεραπείας ή Επαγγελματικές Ενώσεις, που απασχολούνται στο πεδίο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

ΟΡΟΙ

Δύο τουλάχιστον μέλη του Φορέα πρέπει να είναι Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ.

ΟΦΕΛΗ

 Δημοσίευση της επωνυμίας και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στους ιστοτόπους της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Δυνατότητα αίτησης εγγραφής στο FORUM των Οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας της EABP

 Πρόσβαση στο δημόσιο προφίλ σας στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ όπου έχετε δυνατότητα να προβείτε σε αλλαγές και διορθώσεις των στοιχείων σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις συζητήσεις ομάδων μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Ένα μέλος του Φορέα, το οποίο είναι Τακτικό Μέλος της ΠΕΣΩΨ, δύναται να τον εκπροσωπεί και να ψηφίζει αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξούσιου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Άλλα τρία μέλη του Φορέα δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις -με δικά τους έξοδα- ακόμα κι αν δεν είναι Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ – EABP

 Δυνατότητα διαφήμισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σωματικής Ψυχοθεραπείας στους ιστοτόπους της ΠΕΣΩΨ και της ΕΑΒΡ

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 210 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019