Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη Σωματική Ψυχοθεραπεία και εργάζονται ως Σωματικοί Ψυχοθεραπευτές.

Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους της ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ δηλώνει την Πιστοποίησή του ως Σωματικού Ψυχοθεραπευτή.

ΟΡΟΙ

Πρέπει να πληρούν όλα τα Κριτήρια που απαιτούνται για την ένταξή τους ως Τακτικά Μέλη.

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν την πρότερη εκπαίδευση, ποιοτική και ποσοτική εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία, προσωπική ψυχοθεραπεία, εποπτεία και επαγγελματική άσκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθεί σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Πιστοποιημένο από το Forum των Οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Εκπαίδευση σε άλλα Εκπαιδευτικά Κέντρα Σωματικής Ψυχοθεραπείας επίσης θα αναγνωρίζεται, αρκεί αυτά να είναι γνωστά στην ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ ή ο υποψήφιος να δύναται να παρέχει πειστική περιγραφή, πιστοποιητικά και συστάσεις σχετικά με αυτά.

Οι απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον 600 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ψυχοθεραπευτή για μία περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, από τις οποίες οι 400 τουλάχιστον πρέπει να αφορούν εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, άλλες μορφές εκπαίδευσης, που να πιστοποιούνται γραπτά και να δείχνουν την προσπάθεια που καταβλήθηκε για επαγγελματική ανάπτυξη, δύνανται να αναγνωριστούν ως ισότιμες.

 Προσωπική Ψυχοθεραπεία

Απαιτούνται τουλάχιστον 250 ώρες συνεχιζόμενης ατομικής ή ομαδικής Σωματικής Ψυχοθεραπείας.

Οι 100 τουλάχιστον ώρες πρέπει να είναι ατομικές συνεδρίες• ιδανικά ο θεραπευτής δεν πρέπει να είναι και ο εκπαιδευτής. Τόσο η ομαδική συνεδρία, όσο και η ατομική συνεδρία, υπολογίζεται ως μια ώρα.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, πιστοποιημένη ψυχοθεραπεία σε άλλες μεθόδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη.

 Εποπτεία

Απαιτούνται τουλάχιστον 150 ώρες επαγγελματικής εποπτείας με Σωματικό Ψυχοθεραπευτή είτε σε ατομική είτε σε ομαδική συνεδρία. Τόσο η ομαδική συνεδρία, όσο και η ατομική συνεδρία, υπολογίζεται ως μια ώρα.

Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται επαρκώς, πιστοποιημένη εποπτεία σε άλλες μεθόδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη.

 Επαγγελματική Άσκηση

Απαιτούνται τουλάχιστον 400 ώρες επαγγελματικής άσκησης ως Σωματικός Ψυχοθεραπευτής σε μία περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Αν αυτό το κριτήριο δεν πληρείται επαρκώς, άλλη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς κλάδους δύναται να αναγνωριστεί ως ισότιμη, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Οι απαιτούμενες ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας, εποπτείας και επαγγελματικής άσκησης μπορεί να είναι ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μπορεί να έχουν εκπληρωθεί ξεχωριστά, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συστατικές επιστολές από δύο μέλη της EABP.

Σημείωση: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Κέντρων μπορούν αυτόματα να γίνουν Τακτικά Μέλη της ΠΕΣΩΨ- EABP, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία της ΠΕΣΩΨ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 Αντίγραφο Πτυχίου από Εκπαιδευτικό Κέντρο του FORUM και Επιστολή από το Εκπαιδευτικό Κέντρο η οποία να επιβεβαιώνει την επάρκεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την επαγγελματική άσκηση του αιτούντος

 Τεκμηρίωση της Επαγγελματικής Άσκησης μετά την εκπαίδευση: τουλάχιστον 400 ώρες εποπτευόμενης επαγγελματικής άσκησης ως Σωματικού Ψυχοθεραπευτή για μια περίοδο τουλάχιστον δύο ετών

 Βιογραφικό σημείωμα

ΟΦΕΛΗ

 Παροχή Πιστοποιητικού Επάρκειας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία

 Δημοσίευση του ονόματος και της διεύθυνσής σας στο Μητρώο Μελών των Σωματικών Ψυχοθεραπευτών στον ιστότοπο της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Πρόσβαση στο δικό σας δημόσιο προφίλ στον ιστότοπο της ΕΑΒΡ, όπου έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης και αλλαγής των προσωπικών σας δεδομένων, ανάρτησης φωτογραφία σας και βιογραφικού σας

 Πρόσβαση στις Σελίδες Μελών στο ενδοδίκτυο (Intranet) και στις ομάδες συζήτησης μέσω του ιστοτόπου της ΕΑΒΡ

Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Παροχή μειωμένων τιμών για τα συνέδρια της EABP και της USABP

 Πρόσβαση στις πηγές της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας της ΠΕΣΩΨ και της EABP

 Δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ και της EABP είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου είτε διά πληρεξουσίου

 Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές

 Η εγγραφή σας στην ΠΕΣΩΨ – ΕΑΒΡ μπορεί να ζητηθεί ως προαπαιτούμενο για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European Certificate of Psychotherapy – ECP) εφόσον η ΠΕΣΩΨ είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας που εκπροσωπεί την ΕΑΡ (European Association for Psychotherapy) στην Ελλάδα

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, τότε παρακαλούμε ελέγξτε ότι πληρείτε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για τα Τακτικά Μέλη, συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής. Αφού καταβληθεί η συνδρομή σας, θα σας αποσταλεί το Πιστοποιητικό Επάρκειας Μέλους ισχύος δύο (2) ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από το FORUM Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη αίτηση.

Ετήσια Συνδρομή : 120 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019