Επίτιμα Μέλη είναι εκείνα που έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Σωματικής Ψυχοθεραπείας ή της ΠΕΣΩΨ.

Επιλέγονται κατόπιν συστάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα Όργανα της Ένωσης και απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

  • Clorinda Lubrano Kotulas

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019