Εκπαιδευόμενοι μπορούν να γίνουν οι σπουδαστές των Κέντρων Εκπαίδευσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας. Η ιδιότητα του Εκπαιδευόμενου Μέλους δύναται να διαρκέσει έως και πέντε (5) έτη. Επίσης, την ιδιότητα αυτή μπορούν να αποκτήσουν και οι φοιτητές των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνικών Λειτουργών έως και 28 ετών.

ΟΦΕΛΗ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΠΕΣΩΨ

 Λήψη όλου του πληροφοριακού υλικού της ΕΑΒΡ συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων e-News

 Παροχή φοιτητικών εκπτώσεων στα συνέδρια της ΕΑΒΡ

 Παροχή έκπτωσης για την αγορά των ηλεκτρονικών τευχών των περιοδικών International Body Psychotherapy Journal και Body, Movement and Dance in Psychotherapy

 Οι Εκπαιδευόμενοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι στις Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΣΩΨ αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Οι Εκπαιδευόμενοι Μέλη είναι ευπρόσδεκτοι στις Γενικές Συνελεύσεις της EABP -με δικά τους έξοδα- αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για τα Όργανα της Ένωσης

 Δύνανται να μετέχουν σε Ομάδες Εργασίας της ΠΕΣΩΨ

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε Εκπαιδευόμενο Μέλος, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και αποστείλατέ την στη Γραμματεία της ΠΕΣΩΨ, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά σας ως εκπαιδευόμενου στη Σωματική Ψυχοθεραπεία ή ως φοιτητή των σχολών που αναφέρονται παραπάνω.

Η ιδιότητα Μέλους επικυρώνεται με την αποδοχή και την εξόφληση από μέρους σας της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσια Συνδρομή : 30 €

Τελευταία αναθεώρηση, Ιανουάριος 2019