Βραβείο πτυχιακής εργασίας EABP

Μάι 17, 2019 | Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας εργασίας Σπουδαστών στην οποία ο Γιάννης Κορκοτσέλος είναι συντονιστής , ενημερώνουμε και προτρέπουμε τους σπουδαστές να συμμετάσχουν στην διαδικασία απόκτησης του  Βραβείου Πτυχιακής Εργασίας στη Σωματική Ψυχοθεραπεία που προκήρυξε η ΕΑΒP!

Προθεσμία υποβολής των Εργασιών σας είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη Γενική Συνέλευση της EABP στη Μπολόνια το 2020

Το βραβείο αυτό έχει δημιουργηθεί για να παροτρύνει τα ινστιτούτα εκπαίδευσης της EABP FORUM, να καθιερώσουν την πτυχιακή εργασία στην εκπαίδευσή τους και με αυτόν τον τρόπο να  ενθαρρύνουν περισσότερο την κριτική σκέψη και τη συγγραφική ικανότητα μεταξύ των μελλοντικών σωματικών ψυχοθεραπευτών μας. Το πρώτο βραβείο δόθηκε το 2012 και από τότε έχει γίνει παράδοση. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τους σπουδαστές να εκφράσουν κάτι από την προσωπική τους εμπειρία όταν εργάζονται στο πεδίο της σωματικής ψυχοθεραπείας και να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία της κλινικής τους πρακτικής και της θεωρητικής ή επιστημονικής τους σκέψης με τη μορφή μιας «πτυχιακής».

Η πτυχιακή δεν χρειάζεται να είναι σε κάποια συγκεκριμένη μορφή (π.χ περιπτωσιολογική μελέτη-case study), αλλά αν είναι μια περιπτωσιολογική μελέτη, σας συνιστούμε να λάβετε υπόψην σας τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της EABP για τη Σύνταξη μιας Περιπτωσιολογικής Μελέτης, όπως και την υπόλοιπη προτεινόμενη βιβλιογραφία. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες είναι ένα ανεκτίμητο ιστορικό των κλινικών πρακτικών της σωματικής ψυχοθεραπείας και μπορούν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να κατανοήσουν κάτι από τη διαδικασία αλλαγής που συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα.

Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η υποβληθείσα πτυχιακή θα προσθέσει στη γνώση για την σωματική ψυχοθεραπεία ή την σωματική ψυχολογία: δεν χρειάζεται να είναι ένα πρωτότυπο κομμάτι επιστημονικής έρευνας ή μιας συγκεκριμένης εις βάθος μελέτης. Επίσης, δεν περιμένουμε οι πτυχιακές που θα κατατεθούν  να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένη μέθοδο ή προσέγγιση στην σωματική ψυχοθεραπεία. Ψάχνουμε κυρίως για την πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα, την προσωπική συμμετοχή στο θέμα και την ενσωμάτωση της κλινικής πρακτικής του συγγραφέα με τη θεωρητική και μεθοδολογική σκέψη.

Τα βραβεία

1ο βραβείο:

Δωρεάν συμμετοχή στο 17ο Συνέδριο της EABP, συμπεριλαμβανομένων 3 διανυκτερεύσεων.

Δωρεάν συνδρομή ενός έτους στην EABP *.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί επίσης στην ολομέλεια στο συνέδριο.

2ο και 3ο βραβείο:

Ένα έτος δωρεάν συνδρομής *.

Ένα έτος συνδρομή στο IBPJ (International Body Psychotherapy Journal)

Οι βραβευθέντες ενθαρρύνονται να αναπροσαρμόσουν την πτυχιακή τους εργασία σε ένα άρθρο και να το υποβάλλουν στη Διεθνή Εφημερίδα Σωματικής Ψυχοθεραπείας (IBPJ). Οι συμμετοχές πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του περιοδικού, το οποίο πραγματοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους και γίνονται δεκτές μόνο με βάση την τελική έγκριση των συντακτών.

* Συνδρομή τακτικού μέλους εάν τα έγγραφα έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών, διαφορετικά συνδρομή για δόκιμο μέλος ή φίλος).

Μετάφραση-απόδοση

Ντέπυ Μαυροπούλου

Συντονίστρια Συντακτικής Επιτροπής ΠΕΣΩΨ

We incite you to participate in the Body Psychotherapy Student Final Paper Award!

Deadline for submissions of your Articles is December 31st 2019
The prize is to be awarded at the EABP General Assembly in Bologna in 2020

This award has been set up to stimulate EABP FORUM training institutes to establish a final paper in their training and in doing so to encourage more critical thinking and writing abilities among our future body psychotherapists. The first award was made in 2012, and this has become a tradition since then. We would like to encourage students to express something of their own personal involvement when working in the field of body psychotherapy and to demonstrate the evidence of their clinical practice and their theoretical or scientific thinking in the form of a ‘paper’.

The paper does not have to be in any particular format (e.g. a case study format) but if it is a case study, we recommend that you consider the new EABP Guidelines for the Writing of a Body Psychotherapy Case Study, as well as the other recommended reading. Case studies are an invaluable record of the clinical practices of body psychotherapy and can help other people understand something of the change process that happens in this field.

We want to be assured that the submitted paper will add to the knowledge base about body psychotherapy or somatic psychology: it does not have to be a piece of original scientific research or a particular in-depth study. We also do not expect that submissions should be orientated to any particular method or modality within body psychotherapy. We are mainly looking for originality, authenticity, a personal involvement with the topic, and the integration of the author’s own clinical practice with theoretical and methodological thinking.

The Prizes
1st Prize:
Free attendance at the 17th EABP Congress incl. three nights board.
One-year free membership of the EABP*.
The winner will also be announced in the plenum at the Congress.

2nd and 3rd Prizes:
One-year free membership*.
One-year subscription to the IBPJ
Prizewinners are encouraged to rework their paper into an article and submit it to the International Body Psychotherapy Journal (IBPJ). Entries must be according to the conditions of the Journal. They go through the peer review process and are accepted only on the basis of the editors’ final approval.

* Full Membership if documents are completed within two years, otherwise Candidate or Associate Membership).